Een ogenblik geduld a.u.b.

Begrippenlijst

Verzorgingsgebied / Concurrentie / Branche

Begrip Defintie Bron
Buurt Onderdeel van een wijk, die vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen. Meer informatie hierover lees je in de ‘Verantwoording berekeningen’. CBS
Wijk Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten. CBS
Woonplaatsen De bron voor de namen van woonplaatsen is de woonplaatsindeling volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Een woonplaats maakt (eventueel samen met andere woonplaatsen) onderdeel uit van een gemeente. BAG
Gemeente Gemeentelijke indeling in het huidige (laatste) jaar. CBS
Vergelijkbare gebieden Buurten in Nederland met hetzelfde buurttype als de gekozen locatie die minimaal één vestiging hebben in de gekozen branche. Meer informatie hierover lees je in de ‘Verantwoording berekeningen’. ABF
Verzorgingsgebied Het gebied rondom je vestiging waar het merendeel van je klanten vandaan komt. Meer informatie hierover lees je in de ‘Verantwoording berekeningen’. ABF
Potentiële klanten / klantenpotentieel Binnen KVK Locatiescan gebruiken we deze term om aan te geven hoeveel inwoners er minimaal in je verzorgingsgebied moeten wonen om een vestiging in de gekozen branche mogelijk te maken. Het zijn mogelijke klanten, niet te verwarren met daadwerkelijke klanten. Meer informatie hierover lees je in de ‘Verantwoording berekeningen’. ABF
Concurrentie (of concurrenten) Concurrenten zijn vestigingen in jouw branche die zich in hetzelfde verzorgingsgebied bevinden. In de KVK Locatiescan wordt er vanuit gegaan dat de concurrentie van branchegenoten komt. KVK
Economisch actief Alle inschrijvingen van bedrijven die een vestiging hebben en voldoen aan de volgende voorwaarden: Sector: mag niet gelijk zijn aan zakelijk beheer, overig en onbekend. Werkzame Personen Klasse mag niet gelijk zijn aan 999 (onbekend). KVK
Economisch inactief Alle inschrijvingen van bedrijven die een vestiging hebben en voldoen aan de volgende voorwaarden: Sector is gelijk aan zakelijk beheer, overig en onbekend, Werkzame personen Klasse is gelijk aan 999 (onbekend). KVK
Hoofdactiviteit Belangrijkste activiteit van een bedrijf volgens de Standaard Bedrijven Indeling (SBI) KVK
SBI Standaard Bedrijfs Indeling: geeft de activiteit van een bedrijf weer. CBS
Vestigingen Hoofd- en nevenvestingen KVK
Hoofdvesting Hoofdkantoor, hoofdkwartier, hoofdzetel KVK
Nevenvestiging Vestiging (filiaal) van onderneming op een andere plaats dan hoofdvestiging KVK
Zakelijk beheer De sector Zakelijk beheer omvat de vestigingen die vallen binnen een reeks van SBI-codes. Het zijn vooral holdings die niet actief aan het economisch verkeer meedoen. Codes zakelijk beheer:
  • 6420 Financiële holdings
  • 64301 Beleggingsinstellingen in financiële activa
  • 64302 Beleggingsinstellingen in vaste activa
  • 64303 Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
  • 66191 Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
  • 6810 Handel in eigen onroerend goed
  • 68204 Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
  • 6832 Beheer van onroerend goed
  • 70101 Concerndiensten binnen eigen concern
  • 70102 Holdings (geen financiële)
KVK
Starters De in de periode nieuw gestarte hoofd- of nevenvestigingen van bedrijven. Het gaat hier om de vestiging, niet om de ondernemer als persoon. Verhuizingen zijn hier nadrukkelijk niet in begrepen. KVK
Stoppers De in een periode beëindigde hoofd- of nevenvestigingen van bedrijven door opheffing (staken van de activiteiten) of door faillissement. KVK

BEVOLKING

Begrip Defintie Bron
Bevolking De inwoners van Nederland. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen op wijk- en buurtniveau aselect afgerond op veelvouden van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som. CBS
Bevolking leeftijd 0 - 14 jaar De bewoners van een bepaald gebied in de leeftijdscategorie 0 -14 jaar. Toelichting: In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven. CBS
Bevolking leeftijd 15 - 24 jaar Zie beschrijving van 'Bevolking leeftijd 0 - 14 jaar' CBS
Bevoling leeftijd 25 - 44 jaar Zie beschrijving van 'Bevolking leeftijd 0 - 14 jaar' CBS
Bevoling leeftijd 45 - 64 jaar Zie beschrijving van 'Bevolking leeftijd 0 - 14 jaar' CBS
Bevolking leeftijd 65 jaar en ouder Zie beschrijving van 'Bevolking leeftijd 0 - 14 jaar' CBS
Gemiddeld inkomen per inwoner Het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. De waarde is vermeld bij minimaal 100 personen in particuliere huishoudens per regio. CBS
Gemiddelde huishoudensgrootte Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden. CBS
Gemiddelde WOZ-waarde Gemiddelde geschatte marktwaarde van een woning en andere onroerende zaken in een bepaald gebied. CBS
Huishouden Een particulier huishoudens dat bestaat uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we meerpersoonshuishoudens (stellen zonder kinderen en gezinnen met kinderen). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. Van dit type huishouden is sprake als één of meer personen samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. CBS
Huishoudens alleenstaand Particulier huishouden bestaande uit één persoon CBS
Huishoudens gezinnen met kinderen Particulier huishouden bestaande uit een paar met ten minste één thuiswonend kind (en met mogelijk ook overige leden). CBS
Huishoudens stellen zonder kinderen Particulier huishouden bestaande uit een paar zonder thuiswonende kinderen (en met mogelijk ook overige leden). CBS
Huishoudens met een laag inkomen Aandeel particuliere huishoudens die behoren tot de landelijke 40% huishoudens met het laagste huishoudensinkomen. Particulier huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen. De indeling vindt plaats nadat huishoudens landelijk zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. Tot de laagste 40-procentgroep worden de veertig procent huishoudens met het laagste besteedbare inkomen gerekend. Het percentage is vermeld bij minimaal 100 particuliere huishoudens per regio. Het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met: betaalde inkomensoverdrachten, zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e); premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekering, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden; premies ziektekostenverzekeringen; belastingen op inkomsten en vermogen. CBS
Huishoudens met een hoog inkomen Aandeel particuliere huishoudens die behoren tot de landelijke 20% huishoudens met het hoogste huishoudensinkomen. Particulier huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen. De indeling vindt plaats nadat huishoudens landelijk zijn gerangschikt van laag naar hoog besteedbaar huishoudensinkomen. Tot de hoogste 20-procentgroep worden de twintig procent huishoudens met het hoogste besteedbare inkomen gerekend. Het percentage is vermeld bij minimaal 100 particuliere huishoudens per regio. Het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met: betaalde inkomensoverdrachten, zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e); premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekering, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden; premies ziektekostenverzekeringen; belastingen op inkomsten en vermogen. CBS
Inkomen Het persoonlijk inkomen van personen in particuliere huishoudens waarvan het inkomen bekend is en het inkomen van particuliere huishoudens met een bekend inkomen. De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO). CBS
Koopwoning Woning die eigendom is van een particulier (in het algemeen de bewoner van de woning) CBS
Opleidingsniveau laag Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1). CBS
Opleidingsniveau midden Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4). CBS
Opleidingsniveau hoog Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo. CBS
Personen met een migratieachtergrond Een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Deze personen worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Tot de categorie ‘niet-westers’ behoren personen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen uit deze twee landen tot de groep personen met een westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. CBS
Persoon met inkomen Een persoon heeft inkomen indien er sprake is van persoonlijk inkomen. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). CBS
Woningvoorraad Het totaal aan zowel koop- als huurwoningen die voor particuliere bewoning geschikt zijn CBS